Uw toekomst

Pensioen Management

Hieronder vind u een greep uit de artikelen en adviezen die in het verleden op de website van Holland Financial Center te vinden waren. Wij vinden het belangrijk dat deze informatie behouden blijft om met u te delen. Via het onderstaande menu kunt u direct naar onze meer recent informatie of doorgaan voor een snelle, anonieme en vrijblijvende kredietaanvraag. Wij vergelijken voor u verschillende kredietverstrekkers. Zowel mini als micro- krediet.

Kredietaanvraag

Vergelijk direct verschillende kredietaanbieders

Financieel Blog

Onze meest recente informatie over geld en lenen.

Geld lenen

Zie hier welke aanbieder voor u gunstig is.

Eeuwenoude, stabiele en stevige pensioen sector

Pensioneringsdiensten

Eeuwenoude, stabiele en stevige pensioen sector

Nederland heeft de meest volwassen pensioensector van de Europese Unie, en staat boven in ranglijsten van pensioenvermogen, zowel in relatieve als absolute termen. Dit heeft geleid tot een ongekende kennis in vakgebieden als als pensioenadministratie, asset management, fiduciair management, asset & liability management, asset pooling and andere gebieden rond vergrijzingproblematiek.

Rekening houdend met de kosten van een vergrijzende Europese bevolking en met de omslagstelsels die getransformeerd moeten worden in kapitaal gedekte pensioenstelsels met ruimte voor individuele keuzes en verantwoordelijkheden, heeft de Europese Commissie de Pensioenrichtlijn (IORP) geïntroduceerd om de Europese pensioenmarkt te liberaliseren. Een uitdagende Europese markt staat op het punt van ontplooien en de Nederlandse pensioen sector, dankzij de grote pensioenopbouw en stabiele pensioen inkomsten, is klaar om hier een vooraanstaande rol in te vervullen.
Zeer ervaren in pensioneringsdiensten
• Het eerste pensioenfonds ter wereld werd in 1881 in Nederland opgericht.
• Nederland heeft een eeuwenoude, stabiele en stevige pensioen sector gericht op de lange termijn.
• Het totale pensioenvermogen van de Nederlandse bevolking is €746 miljard (In absolute bedragen, nummer 2 van Europa)
• De Nederlandse pensioenfondsen behoren tot de grootste ter wereld

De randvoorwaarde

Administratie en communicatie

De belangrijke randvoorwaarden

Efficiënte, foutloze administratie en goede communicatie zijn randvoorwaarden voor het bieden van een goed pensioen. Kwaliteit en transparantie zorgen voor tevreden deelnemers.

• Welke administratieve inrichting is nodig om aan wettelijke eisen te voldoen, geen fouten te maken in de uitvoering en kosten te drukken?
• Hoe kan aan deelnemers inzicht worden verschaft over de hoogte van hun pensioen en de eventuele hiaten in deze opbouw?
• Hoe moet de frontoffice worden ingericht om vragen snel te beantwoorden en klachten goed af te handelen?
• Hoe kan een werkgever met heldere communicatie de kwaliteit van het pensioen als secundaire arbeidsvoorwaarde goed voor het voetlicht brengen?

Een goede administratie en effectieve communicatie zijn twee van de belangrijkste randvoorwaarden om elke pensioenregeling tot een succes te maken. Een goede administratie zorgt voor efficiëntie, voorkomt fouten in de uitvoering en de daarbij behorende kosten. De juiste communicatie is nodig om de steeds mondigere en kritischere deelnemers in staat te stellen goede beslissingen te nemen omtrent hun pensioen.

Het voeren van een goede administratie is echter lang niet altijd een gemakkelijke opgave. Vaak zijn pensioenadministraties opgebouwd uit verschillende, soms verouderde systemen of staat de reproduceerbaarheid van de informatie om andere redenen onder druk. Voor wie (op)nieuw begint is bovendien de keuze uit administratieve systemen groot, en ook is voor elke uitvoerder outsourcen een optie.

Communicatie is een lastige uitdaging omdat enerzijds kritische deelnemers steeds meer invloed willen, maar anderzijds ‘het pensioen’ zulke taaie en lastige materie is dat veel mensen er verkeerde beelden en onrealistische verwachtingen bij hebben. In dit spanningsveld moet een werkgever opereren wanneer hij aan zijn werknemers wil laten zien een goed pensioen te bieden.

Binnen de Nederlandse pensioensector bestaat er uitgebreide ervaring en expertise op al deze vraagstukken. In de markt zijn verschillende gespecialiseerde leveranciers actief en de speciaal daarvoor opgestelde toezichthouder stuurt actief op de kwaliteit van de administratie en de communicatie. Zo krijgt de Nederlandse pensioendeelnemer tegenwoordig jaarlijks een beknopt en begrijpelijk overzicht van zijn opgebouwde kapitaal en zijn verwachte toekomstige inkomen. Daarnaast biedt het nationaal pensioenregister hem online een overzicht van de totale pensioentoezegging die hij binnen verschillende regelingen heeft opgebouwd.

Het vinden van de juiste balans

Pensioenmanagement

Het vinden van de juiste balans

Goed pensioenmanagement draait om het in balans brengen van uiteenlopende grootheden als aantrekkelijkheid, kosten, zekerheid, waardevastheid, risico en beheerbaarheid. Hierbij dienen zowel de belangen van de werkgever (sponsor) als de werknemer in het oog te worden gehouden. De Nederlandse pensioensector heeft ruime ervaring met de verschillende hiertoe geëigende pensioenoplossingen.

• Hoe kunnen organisaties hun pensioenregeling inzetten om zich  te onderscheiden op de arbeidsmarkt?
• Op welke manier kunnen zij  de risico’s en kosten van de regeling zoveel als mogelijk minimaliseren?
• Hoe kan aan deelnemers een aantrekkelijk pensioen worden geboden tegen een aanvaardbare premie,?
• Op welke manier kan worden gekomen tot transparantie en begrijpelijkheid in regelgeving en uitvoering?

Goed pensioenmanagement stelt bedrijven in staat om te komen tot pensioenregelingen die aansluiten op de behoefte van hun (potentiële) werknemers en bijdragen aan de doelstellingen van de organisatie. De werknemer heeft met zijn pensioen zicht op een financieel gezonde oudedag.  De werkgever is in staat de juiste mensen tegen aanvaardbare kosten en risico’s aan zich te binden.

Pensioenmanagement draait daarmee om het vinden van de juiste balans tussen uiteenlopende belangen. De aantrekkelijkheid van de regeling staat tegenover de kosten ervan. De zekerheid van de toekomstige uitkering staat op gespannen voet met de waardevastheid ervan. De werkgever die zijn risico’s verkleint door de uitvoering extern te beleggen, dient te bewaken voldoende invloed op de pensioenregeling over te houden.

In de Nederlandse pensioensector is de kennis en ervaring aanwezig om organisaties en het beleidskader te begeleiden bij het oplossen van deze vraagstukken. Dankzij de rijke Nederlandse pensioentraditie bestaat in de sector expertise rond uiteenlopende pensioenvormen. Te denken valt zowel aan regelingen op basis van defined benefit en defined contribution als aan hybride pensioenvormen. Of deze nu zijn ondergebracht bij een bedrijfstakpensioenfonds, een ondernemingspensioenfonds of in een direct verzekerde regeling bij een verzekeraar.

Aantrekkelijk rendement tegen aanvaardbare kosten.

Vermogensbeheer

Goed vermogensbeheer leidt tot een aantrekkelijk pensioen tegen aanvaardbare kosten. De Nederlandse pensioensector heeft de noodzakelijke kennis en ervaring. Of het nu gaat om beleggingstechnieken zoals asset liability management en scenarioanalyse of vernieuwende uitvoeringsvormen waaronder fiduciair management.

• Welke beleggingsstrategie geeft organisaties zicht op het nakomen van hun toekomstige verplichtingen?
• Welk rendement moet worden nagestreefd om deelnemers een waardevast en zeker pensioenen te bieden?
• Wat is een verstandige manier om nieuwe vermogenscategorieën als hedge funds, private equity, grondstoffen, infrastructuur en derivaten in te zetten?
• Wat is de beste organisatievorm om de gekozen beleggingstrategie daadwerkelijk uit te voeren?

Goed vermogensbeheer is een van de belangrijkste bouwblokken van elke pensioenregeling. Juist ingericht zorgt het ervoor dat deelnemers de ‘zekerheid’ hebben van een goed pensioen tegen aanvaarbare kosten.

Goed vermogensbeheer is echter geen sinecure. Pensioenbeleggen draait om meer dan het maken van een aantrekkelijk rendement. Minsten even belangrijk is de zekerheid dat de toekomstige kasstromen  van het fonds in verhouding staan tot de dan spelende verplichtingen. Net zoals het verstandig is door middel van het beleggingsbeleid specifieke pensioenrisico’s als het inflatie-, rente- en langlevenrisico zo veel als mogelijk af te dekken.

De Nederlandse pensioensector heeft de kennis in huis om op uw pensioenuitdagingen rond vermogensbeheer de juiste antwoorden te formuleren.

Nederland loopt voorop op het vlak van asset liability management en bijpassende investeringsstrategieën. Met deze kennis kunnen de afhankelijkheden tussen bezittingen en verplichtingen juist worden gemanaged. Scenarioanalyses maken het mogelijk een robuuste beleggingsportefeuille te creëren, ongeachte de precieze richting van de conjunctuur. Met behulp van risicomanagement kunnen onzekerheden van strategisch tot operationeel niveau het hoofd worden geboden.

Ook over de voor- en nadelen van verschillende uitvoeringsvormen is binnen de Nederlandse pensioensector volop kennis aanwezig. Zo vindt het concept van fiducair management in ons land zijn wortels. Hierbij committeert de externe vermogensbeheerder zich aan het behalen van de beleidsdoelstellingen van het pensioenfonds. Dit soort kennis en ervaring stelt organisaties in staat de juiste uitvoeringsvorm te kiezen gezien hun risicobehoefte, beleggingskennis en gewenste betrokkenheid bij de uitvoering van het beleid.

Efficiënt voldoen aan uiteenlopende eisen

Wettelijke eisen en toezichtkaders

Efficiënt voldoen aan uiteenlopende eisen

Bedrijven en pensioenfondsen moeten aan een scala van wettelijke eisen en toezichtkaders voldoen. Compliant zijn drukt niet alleen de kosten, maar voorkomt ook imagoschade. Vanuit een traditie van streng maar productief toezicht kan de Nederlandse pensioensector organisaties wereldwijd bij deze uitdaging ondersteunen.

• Welke arbeidsrechtelijke eisen en sociale wetgeving zijn van toepassing?
• Op welke wijze moeten organisatie, processen en rapportages worden ingericht om aan toezichteisen te voldoen?
• Welke accountingstandaard is van toepassing?
• Hoe kan het governancemodel van de pensioenuitvoering worden versterkt?

Bedrijven en pensioenfondsen moeten aan uiteenlopende wettelijke eisen en toezichtkaders voldoen. Van het toepassen van de geldende sociale wetgeving, via het naleven van de eisen van de toezichthouders tot  het goed implementeren van nationale en internationale accountingstandaarden. Organisaties die in deze veelzijdige opgave slagen, drukken hun kosten, versterken hun imago en brengen een goed pensioen voor hun deelnemers binnen handbereik.

Het voldoen aan deze verplichtingen is echter geen sinecure. Kennis van nationale en internationale wetgeving en standaarden is een vereiste. Toegang tot best practices en excellente executiekracht zorgen ervoor dat de gekozen strategie en maatregelen ook daadwerkelijk goed worden geïmplementeerd en juist gemonitord.
Dankzij een lange traditie van productief toezicht en de aanwezigheid van vele buitenlandse ondernemingen, beschikt de Nederlandse pensioensector over de kennis en ervaring om organisaties en beleidsmakers wereldwijd bij deze vraagstukken te ondersteunen. Te denken valt ondermeer aan het bieden van bestuursondersteuning, het ontwikkelen van rapportagestructuren, het uitvoeren van benchmark-onderzoeken of het ontwerpen en implementeren van passende governancestructuren.

Een juiste afweging bij het aangaan van krediet

Risicomanagement

De juiste balans tussen rendement en zekerheid

Voor een pensioenfonds is het verstandig omgaan met risico misschien nog wel belangrijker dan de zoektocht naar rendement. Voor wat betreft hun toekomstige pensioeninkomen hebben deelnemers immers behoefte aan zekerheid. De Nederlands pensioensector heeft een lange traditie op het vlak van goed risicomanagement.

• Welke risico’s loopt een pensioenfonds, zowel op financieel als niet-financieel vlak?
• Wat is de beste manier om deze risico’s te managen en aan de desbetreffende eisen van de toezichthouder te voldoen?
• Hoe kan een pensioenfonds ervoor zorgen dat de genomen risico’s aansluiten bij de behoeftes en draagkracht van deelnemers en sponsor?
• Hoe voorkomt een sponsor dat hij voor onverwachte bijstortverplichtingen komt te staan?

De risico’s die een pensioenfonds het hoofd moet bieden zijn legio. Van fraude door medewerkers, via renteschommelingen en een oplopende inflatie of levensverwachting, tot zwarte zwanen als een pandemie of nationale schuldencrisis.

Het juist managen van deze risico’s is essentieel. Een goede balans tussen risico, rendement en de wensen en draagkracht van deelnemers en sponsor zorgt ervoor dat enige mate van zekerheid kan worden geboden omtrent het toekomstige inkomen. Daarnaast voorkomt een pensioenfonds op deze wijze financiële en reputatieschade. De huidige economische en financiële crisis heeft immers niet alleen aangetoond dat risico’s groot zijn, maar ook dat als het misgaat, de pensioenfondsen onder een maatschappelijk vergrootglas komen te liggen.

De Nederlandse pensioensector heeft een lange traditie op het vlak van goed risicomanagement. De nadruk ligt hierbij op het integraal managen van beide zijden van de balans: wat er ook gebeurt, een fonds moet het kapitaal hebben om zijn (toekomstige) verplichtingen te kunnen blijven nakomen. Bij fondsen, uitvoerders, leveranciers en toezichthouder is hierdoor uitputtende ervaring aanwezig over uiteenlopende zaken als asset liability-management, rapportagesystemen, stresstests en relevante bestuursdeskundigheid en goede governancestructuren.

Efficiënt voldoen aan uiteenlopende eisen

Pensioenvehikels

Voor elke ambitie de juiste structuur

Een pensioenregeling kan worden ondergebracht in verschillende vehikels. Elk van deze structuren heeft zijn eigen consequenties voor wat betreft zaken als toezicht, kosten en schaalvoordelen. De juiste keuze maken is essentieel voor het kunnen bieden van een goed pensioen tegen aanvaardbare kosten.

• Welk type pensioenvehikel sluit het beste aan bij een specifieke soort regeling?
• Welke toezichtregimes zijn op de verschillende vehikels van toepassing?
• Welke zekerheden bieden de diverse vehikels aan deelnemers?
• Op welk type vehikel houdt de sponsor voldoende grip en invloed?
• Op welke wijze kunnen deelnemers invloed uitoefenen op het pensioenbestuur?
• Welk vehikel kent de beste prijs-kwaliteitverhouding?

De afgelopen decennia is het aantal manieren waarop  een pensioenregeling kan worden uitgevoerd sterk toegenomen. Naast het traditionele ondernemings- of bedrijfstakpensioenfonds en de verzekeraars bestaan er vandaag de dag ook multi-ondernememingspensioenfondsen, multinationale structuren zoals IORPS voor internationaal opererende bedrijven en is het mogelijk de pensioentoezeggingen te herverzekeren.

Al deze opties kennen hun eigen voor- en nadelen. Eisen vanuit het toezicht, de noodzakelijke bestuursstructuur, de mate van risicospreiding en de potentieel realiseerbare schaalvoordelen verschillen sterk. Ook is de geldende regelgeving van het land van vestiging van grote invloed op de prijs-kwaliteitverhouding en de mate van toezicht op de gekozen structuur.

Nederland is een aantrekkelijk vestigingsland voor al deze structuren. Daarnaast kunnen gespecialiseerde leveranciers ondersteuning bieden bij het selectieproces en bij het opzetten van de gekozen structuur. Ook bieden zij ondersteuning bij uitvoering van bestuurstaken. Dit alles vanuit brede kennis en ervaring met het managen van pensioenregelingen.
Voor meer informatie over de voor- en nadelen van het uitbesteden van het vermogensbeheer, klik hier

Voor meer informatie over fiduciair management, klik hier.

Efficiënt voldoen aan uiteenlopende eisen

Het aangaan van een krediet

Efficiƫnt voldoen aan uiteenlopende eisen

Bedrijven en pensioenfondsen moeten aan een scala van wettelijke eisen en toezichtkaders voldoen. Compliant zijn drukt niet alleen de kosten, maar voorkomt ook imagoschade. Vanuit een traditie van streng maar productief toezicht kan de Nederlandse pensioensector organisaties wereldwijd bij deze uitdaging ondersteunen.

• Welke arbeidsrechtelijke eisen en sociale wetgeving zijn van toepassing?
• Op welke wijze moeten organisatie, processen en rapportages worden ingericht om aan toezichteisen te voldoen?
• Welke accountingstandaard is van toepassing?
• Hoe kan het governancemodel van de pensioenuitvoering worden versterkt?

Bedrijven en pensioenfondsen moeten aan uiteenlopende wettelijke eisen en toezichtkaders voldoen. Van het toepassen van de geldende sociale wetgeving, via het naleven van de eisen van de toezichthouders tot  het goed implementeren van nationale en internationale accountingstandaarden. Organisaties die in deze veelzijdige opgave slagen, drukken hun kosten, versterken hun imago en brengen een goed pensioen voor hun deelnemers binnen handbereik.

Het voldoen aan deze verplichtingen is echter geen sinecure. Kennis van nationale en internationale wetgeving en standaarden is een vereiste. Toegang tot best practices en excellente executiekracht zorgen ervoor dat de gekozen strategie en maatregelen ook daadwerkelijk goed worden geïmplementeerd en juist gemonitord.
Dankzij een lange traditie van productief toezicht en de aanwezigheid van vele buitenlandse ondernemingen, beschikt de Nederlandse pensioensector over de kennis en ervaring om organisaties en beleidsmakers wereldwijd bij deze vraagstukken te ondersteunen. Te denken valt ondermeer aan het bieden van bestuursondersteuning, het ontwikkelen van rapportagestructuren, het uitvoeren van benchmark-onderzoeken of het ontwerpen en implementeren van passende governancestructuren.

Trusted Partners

Crefinass